Oskrba s pitno vodo

 

KAKOVOST PITNE VODE
Temeljni cilj na področju javne oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Voda je na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik  z živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04) definirana kot živilo. Izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo moramo zato izvajati tako imenovani notranji nadzor pitne vode, ki temelji na načelih HACCP sistema (Hazard Analysis Critical Control Point). Le-ta nam omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v pitni vodi ali stanji, ki lahko ogrožajo zdravje uporabnikov pitne vode.

Na vseh treh vodovodnih sistemih, ki jih imamo v upravljanju, dosledno izvajamo notranji nadzor pitne vode, ki med drugim vključuje tudi nadzor kvalitete pitne vode. V sodelovanju z območnim Zavodom za zdravstveno varstvo Koper opravljamo mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize pitne vode, katerih obseg in frekvenca je določena na podlagi Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analiz pitne vode so uporabnikom na vpogled na sedežu podjetja.

Vsi tri vodovodni sistemi so vključeni v državni monitoring pitne vode, katerega nosilec je Inštitut za varovanje zdravja RS, izvajalec pa Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode v letu 2017 na vodovodnih sistemih Ilirska Bistrica, Knežak in Podstenjšek

VODOVODNI SISTEMI
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. je upravljavec treh vodovodnih sistemov, ki zagotavljajo vodooskrbo v ilirskobistriški občini in ti so:
– vodovodni sistem Ilirska Bistrica,
– vodovodni sistem Knežak in
– vodovodni sistem Podstenjšek.

Vodovodni sistem Ilirska Bistrica

Vodovodni sistem  Ilirska Bistrica oskrbuje s pitno vodo naselja Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Koseze, Mala Bukovica,  Male Loče, Nova vas, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Tominje, Topolc, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Zajelšje. Zarečica in Zarečje.
Poleg vodooskrbe v ilirskobistriški občini vodovodni sistem  zagotavlja pitno vodo  tudi v  naseljih Tatre, Brezovo Brdo, Kovčice, Orehek pri Materiji, Javorje in Golc v občini Hrpelje – Kozina, v naselju Suhorje v občini PIvka in v naseljih Pasjak, Šapjane in Brdce v Republiki Hrvaški.
Na vodovodnem sistemu Ilirska Bistrica je zgrajeno eno zajetje, ki je izvedeno v 90 m tunelu, ena čistilna naprava, 31 vodohranov, 5 raztežilnikov in 13 črpališč. Vgrajenih je približno 167 km vodovodnih cevi.Vodovodni sistem Knežak
Vodovodni sistem Knežak  oskrbuje s pitno vodo naselja Bač, Knežak in Koritnice.
Na vodovodnem sistemu sta zgrajeni 2 zajetji, 2 črpališči in 4 vodohrani. Vgrajenih je približno 10,2 km cevi.
Vodovodni sistem se oskrbuje iz dveh studencev, ki izvirata na stiku apnenca in fliša. V sušnih obdobjih, ko le-ta presahneta, je  vodooskrba zagotovljena iz centralnega vodovoda Postojna – Pivka.Vodovodni sistem Podstenjšek
Vodovodni sistem Podstenjšek oskrbuje s pitno vodo naselja Mereče, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor in Šembije.
Na vodovodnem sistemu je zgrajeno 1 zajetje, 3 vodohrani in 2 črpališči. Vgrajenih je približno 8,4 km cevi.
Ta sistem se oskrbuje iz vodnega vira Podstenjšek, ki je  kraški izvir  na stiku apnenca in  fliša.