Ravnanje z odpadki

ODPADKI
Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki je v klasifikacijskem seznamu odpadkov v Pravilniku o ravnanju z odpadki razvrščen v  eno od skupin  in ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi, zato ga  zavrže oziroma ga namerava ali mora zavreči. Odpadek je tudi vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način.

Za odvoz komunalnih odpadkov v občini Ilirska Bistrica skrbi JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.. Odvažamo jih s petimi tovornjaki, dvema samonakladacema in tremi smetarskimi vozili. V občini Ilirska bistrica je 64 naselij, iz katerih se odvaža odpadke. Razdeljena so po območjih, po katerih je razvidno, kolikokrat mesečno se odvaža odpadke in glede na to je določena tudi cena odvoza.

KOLIČINE ZBRANIH IN ODLOŽENIH ODPADKOV V LETU 2014

Program ozaveščanja in informiranja javnosti o pravilnem ravnanju z odpadki 

E-odpadki

LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Ločeno zbiranje odpadkov … za čisto okolje!