Ravnanje z odpadno vodo

KANALIZACIJA-ODVAJANJE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih voda na območju Občine Ilirska Bistrica.
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz priključenih stavb ter utrjenih površin.
Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav, vzdrževanje in upravljanje pripadajočega kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami, praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč, visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov, izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za priključitev na javno kanalizacijo in vodenje vseh evidenc, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. ima v upravljanju cca. 60 km kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti. Sistem v samem mestu je pretežno mešanega tipa, z ločenim sistemom so trenutno opremljena  naselja Jasen in Jasenska pila ter  del Topolca, katera odpadna voda se čisti na Centralni čistilni napravi Ilirska Bistrica (9500 PE).V upravljanju imamo še kanalizacijo v naselju Bač s komunalno čistilno napravo MKČN Bač (350 PE), MKČN Knežak (600 PE), MKČN Podgrad (900 PE) in MKČN Hrušica (350 PE).

MKČN HRUŠICA


MKČN PODGRAD


MKČN KNEŽAK


MKČN BAČ

ČISTILNA NAPRAVA
Glavne tehnične značilnosti čistilne naprave:CČN Ilirska

CČN Ilirska Bistrica

Bistrica je pričela z obratovanjem konec junija 2003. Projektirana je za čiščenje komunalnih odpadnih vod mesta Ilirska Bistrica in njej bližnjih vasi in naseljih. Njena projektirana zmogljivost je 9500 populacijskih enot. Nanjo sta priključena dva večja industrijska obrata (Lesonit in Transport Ilirska Bistrica) in približno 4500 prebivalcev. Čistilna naprava ima črpališče, peskolov, dva SBR bazena, zgoščevalnik za blato in centrifugo za dehidracijo odvečnega blata. Čistilna naprava je računalniško krmiljena in deluje neprekinjeno 24 ur dnevno vse dni v letu.

Opis tehnologije:Odpadna voda doteka po dotočni kanalizaciji v kanal grabelj. Ta je opremljen s finimi grabljami, s katerimi se odpadna voda očisti trdnih odpadkov, ki so večji od 6 mm. Odpadki z grabelj se odlagajo v kompaktor, ki je opremljen s sistemom za izpiranje, ki odpadke spere in skompaktirane odloži v kontejner.

Z grabljami očiščena voda nato odteka v vhodno črpališče, od koder se prečrpava v prezračeni peskolov z lovilnikom maščob. Tu se izloči večina trdnih delcev manjših od 6 mm, ki ne plavajo v vodi (zrna peska in ostali trdni delci) kot tudi snovi, ki plavajo na površini vode(olja, maščobe itd).Maščobe in ostali plavajoči delci se s spiralnim transporterjem izločajo v kontejner in odvažajo na komunalno deponijo. Suspenzija peska in ostalih trdnih delcev se s potopno črpalko črpa v pralnik peska. Trdne delce se s spiralnim transporterjem izloča v kontejner in odvaža na komunalno deponijo.

Mehansko očiščena odpadna voda gravitacijsko odteka iz peskolova v razdelilni jašek ter se nato izmenično preliva v prvi ali drugi bazen SBR reaktorja oz. biološkega bazena. Tu se s pomočjo aerobnih mikroorganizmov odpadna voda očisti škodljivih snovi raztopljenih v njej .Vnos zraka in s tem kisika v odpadno vodo poteka skozi  talna vpihovala. Glede na cikel delovanja reaktorjev, bistra in očiščena  voda po procesu usedanja mikroorganizmov s pomočjo premičnih  cevnih  žlebov gravitacijsko odteka preko merilnega jaška v sprejemnik reko Reko. V merilnem jašku je nameščena merilna oprema za merjenje pH vrednosti in temperature ter pretoka in količine iztočne vode ter mesto, kamor je mogoče namestiti opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa  (sonda za meritev pretoka,  vzorčevalnik itd.).

Odvečne (prirasle) mikroorganizme (biološko blato) se iz biološkega reaktorja po potrebi  s potopnima črpalkama črpa v zgoščevalnik blata, ki ima dvojno funkcijo in sicer kot zalogovnik in zgoščevalnik blata. Tu mikroorganizmi odmrejo, blato se useda, izločena odpadna voda pa preko odcejalnika odteka nazaj  na čiščenje v biološki reaktor. Suspenzija blata  iz zgoščevalnika se po potrebi  prečrpava na napravo za dehidracijo blata – centrifugo, ki je nameščena v upravni stavbi.