Vloge in obrazci

Spodnje obrazce nam pravilno izpolnjene in podpisane pošljite po navadni ali elektronski pošti ali osebno na sedež podjetja

SPREMEMBA ŠTEVILA OSEB ZA OBRAČUN ODVOZA ODPADKOV:
Vloga za spremembo števila oseb

SPREMEMBA NASLOVNIKA/NASLOVNIKA ODJEMNEGA MESTA:
Sprememba plačnika računa
Sprememba po pokojnem

VLOGA ZA E RAČUN:
vloga za izdajo e računov 
Splosni pogoji za poslovanje z e racunom

ODJAVA E-RAČUNA:
Preklic

VLOGA ZA ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADNE AZBESTNE KRITINE:
Vloga za odvoz in deponiranje odpadne azbestne kritine

POSODE ZA ODPADKE:
V primeru, da želite komunalne odpadke (ostanek komunalnih odpadkov in odpadno mešano embalažo) oddajati v skupnih posodah z več gospodinjstvi, vas prosimo, da čitljivo izpolnite spodnji obrazec. Le tega naj izpolnijo vsa gospodinjstva, ki bi rada odpadke oddajala v skupnih posodah, pri tem pa navedite tudi gospodinjstvo pri katerem se bodo dane posode za komunalne odpadke nahajale. Številko odjemnega mesta (OM) lahko odčitate na položnici za komunalne storitve.

Velikost posod za komunalne odpadke bo prilagojena glede na skupno število oseb v gospodinjstvih. Število posod ne vpliva na ceno odvoza komunalnih odpadkov, ki se obračuna glede na število oseb v posameznem gospodinjstvu.

VLOGA ZA SKUPNE POSODE
Vloga za  skupne posode za več odjemnih mest

VLOGA ZA KOMPOSTNIK
vloga za kompostnik  –  za mesto ILIRSKA BISTRICA, KNEŽAK IN PODGRAD

VLOGA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
Stalno odjemno mesto
gradbiščni priključek

KANALIZACIJSKO SOGLASJE:
Prošnja za izdajo kanalizacijskega soglasja

NAROČILNICA ZA KOSOVNI ODVOZ: 
Narocilnica za kosovni odvoz

OBVESTILO O ZAČETKU OBRATOVANJA MKČN DO 50 PE:
Obvestilo o zacetku obratovanja MKCN do 50 PE