Oskrba s pitno vodo

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. je upravljavec treh vodovodnih sistemov, ki zagotavljajo vodooskrbo v ilirskobistriški občini in ti so:

– vodovodni sistem Ilirska Bistrica,
– vodovodni sistem Knežak in
– vodovodni sistem Podstenjšek.

VODOVODNI SISTEMI
Vodovodni sistem Ilirska Bistrica
Centralni vodovodni sistem Ilirska Bistrica se v celoti oskrbuje s pitno vodo iz vodnega vira Bistrica preko ČN za pitno vodo, ki je del vodarne Ilirska Bistrica.
Deli se na:
a.Vodovod Bistrica, ki oskrbuje naselja v bližini občinskega središča (Ilirska Bistrica, Koseze Zemonska vaga, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Mala Bukovica, Topolc, Rečica in Jasen);
b.Nižinski vodovod Ilirska Bistrica – Zabiče, ki je grajen z namenom zagotavljanja zadostnih količin vode v obstoječe vaške rezervoarje, ko v sušnem obdobju pade izdatnost lastnih virov;
c.Brkinski vodovod, ki oskrbuje naselja Zarečje, Dobro Polje, Zarečica, Harije, Velika Bukovica, Soze, Brce, Smrje, Prem, Gornja Bitnja, Dolnja Bitnja Kilovče, Ratečevo Brdo, Tominje, Zajelšje, Pregarje, Prelože, Čelje, Janeževo Brdo, Ostrožno Brdo, Huje, Gaberk, Rjavče, ter Javorje, Tatre in Brezovo Brdo v občini Kozina;
d.Vodovod Visoki Kras, ki oskrbuje naselja Studeno goro, Pavlico, Veliko Brdo, Sabonje, Starod, Račice, Podgrad, Podbeže, Hrušico, Male Loče, Jelšane, Dolenje, Nova Vas, Novokračine in Sušak. Iz tega vodovoda se oskrbujejo tudi naselja v Republiki Hrvaški.

KRALJEVI HRIB

Na vodovodnem sistemu Ilirska Bistrica je zgrajeno eno zajetje, ki je izvedeno v 90 m tunelu, ena čistilna naprava, 31 vodohranov, 5 raztežilnikov in 13 črpališč.

Vodarna ILIRSKA BISTRICA

Vodovodni sistem Knežak se oskrbuje iz dveh manjših vodnih virov Zmrzlek in Sela ter iz centralnega vodovodnega sistema Postojna – Pivka. Iz tega vodovoda se oskrbujejo s pitno vodo naselja Knežak, Bač in Koritnice. Vodovodni sistem se oskrbuje iz dveh studencev, ki izvirata na stiku apnenca in fliša. V sušnih obdobjih, ko le-ta presahneta, je vodooskrba zagotovljena iz centralnega vodovoda Postojna – Pivka. Na vodovodnem sistemu sta zgrajeni 2 zajetji, 2 črpališči in 4 vodohrani.

Vodovodni sistem Podstenjšek se oskrbuje iz vodnega vira Podstenjšek. Iz njega se oskrbuje s pitno vodo naselja Šembije, Podtabor, Podstenjšek, Mereče, Podstenje in zaselek Mežnarija. Na vodovodnem sistemu je zgrajeno 1 zajetje, 3 vodohrani in 2 črpališči.

Črpališče DOBROPOLJE

KAKOVOST PITNE VODE
Temeljni cilj na področju javne oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Voda je na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04) definirana kot živilo. Izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo moramo zato izvajati tako imenovani notranji nadzor pitne vode, ki temelji na načelih HACCP sistema (Hazard Analysis Critical Control Point). Le-ta nam omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v pitni vodi ali stanji, ki lahko ogrožajo zdravje uporabnikov pitne vode.
Na vseh treh vodovodnih sistemih, ki jih imamo v upravljanju, dosledno izvajamo notranji nadzor pitne vode, ki med drugim vključuje tudi nadzor kvalitete pitne vode. V sodelovanju z Nastavnim zavodom za javno zdravstvo iz Reke opravljamo mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize pitne vode, katerih obseg in frekvenca je določena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 54/15 in 51/17). Rezultati mikrobioloških in fizikalno – kemijskih analiz pitne vode so uporabnikom na vpogled na sedežu podjetja.Vsi tri vodovodni sistemi so vključeni v državni monitoring pitne vode, katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje, izvajalec pa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.