Ravnanje z odpadki

»Če je bilo včasih dovolj, da smo tisto, česar nismo več potrebovali, enostavno vrgli v koš za odpadke, danes ni več tako. Zaradi načina življenja in vse večjega potrošništva količina odpadkov v razvitih državah narašča, le-ti pa predstavljajo enega izmed večjih okoljevarstvenih problemov, vendar se odnos do njih v zadnjih letih spreminja. Odpadki niso več le nekaj odvečnega, kar sodi izključno na odlagališča, ampak predstavljajo surovine, ki jih v tehnološko dovršenih procesih recikliranja predelajo v koristne surovine za proizvodnjo novih dobrin. Na ta način se zmanjšuje delež nekoristnih odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti in jih je potrebno odložiti na odlagališča. Zato je vse bolj pomembno, da z odpadki ravnamo odgovorno in pravilno.«

PREDSTAVITEV
JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem območju občine Ilirska Bistrica. Letno zberemo čez 4.000 ton komunalnih odpadkov, od tega je 60 % ločeno zbranih odpadkov.

Skrbimo za odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev kot tudi tistih, ki nastanejo v okviru opravljanja različnih dejavnosti. Vsa gospodinjstva so opremljena z zabojniki za ločevanje mešane embalaže ter ostanka komunalnih odpadkov. Gospodinjstva v mestu Ilirska Bistrica pa so opremljena tudi z zabojniki za ločevanje biorazgradljivih odpadkov v zabojnikih ter na ekoloških otokih pri blokovskih naseljih. Ostala gospodinjstva po naseljih niso opremljena z zabojniki za biološke odpadke, saj imajo možnost lastnega kompostiranja, kar posledično pomeni tudi oprostitev plačila storitve zbiranja bioloških odpadkov. Le v vasi Podgrad in Knežak je na ekološkem otoku možnost zbiranja biorazgradljivih odpadkov.

Urejenih imamo 84 ekoloških otokov, od tega 19 v Ilirski Bistrici in 65 po ostalih naseljih. Na ekoloških otokih zbiramo ločeno zbrane frakcije, kot so, papir in karton, steklo in na 5 ekoloških otokih najdemo ulične zbiralnike za odpadno jedilno olje. Ekološki otoki se nahajajo poleg javnih cest tako, da so dostopni vsem prebivalcem in obiskovalcem. Na ekoloških otokih so nameščeni 700 in 900 litrski zabojniki za papirnato in stekleno embalažo ter 200 litrski zabojnik za odpadno jedilno olje. Poleg navedenih zabojnikov je prepovedano odlaganje kosovnih in drugih komunalnih odpadkov.

V Zbirnem centru Ilirska Bistrica – Globovnik, se zbirajo ločene frakcije kot so: embalažni les, kosovni odpadki, trda plastika, bela tehnika, odpadni elektro aparati in elektronika, odpadna oblačila in tekstil, odpadne gume, stanovanjski gradbeni material, odpadna olja, barve in laki ter nevarne odpadke iz gospodinjstva .

Zbiranje kosovnih odpadkov bo v letu 2019 organizirano po sistemu od vrat do vrat. Več informacij najdete v naslednje dokumentu – Zbiranje kosovnih odpadkov od vrat do vrat. 

Nevarne odpadke se bo zbiralo po vaseh s premično zbiralnico, enkrat v letu in sicer v jesenskem času. Terminski plan bo naknadno objavljen.

Ravnanje z odpadki v Zbirnem centru Ilirska Bistrica – Globovnik poteka v skladu z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov in Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov. Več informacij si lahko preberete v naslednjem dokumentu – Zbiranje in prevoz odpadkov.

LOČEVANJE ODPADKOV

JP Komunala Ilirska Bistrica izvaja javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov skladno z Odlokom na območju Občine Ilirska Bistrica in obsega:

– Ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih,
– Ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
– Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
– Ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
– Ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru in po naročilu,
– Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru in ob letnih akcijah,
– Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
– Ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru.

E-odpadki

LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Napotki za ločevanje odpadkov – kam spada kaj?

______________________________________________________________________________

TERMIN ODVOZA ODPADKOV PO VASEH IN V MESTU ILIRSKA BISTRICA

TERMIN ODVOZOV

______________________________________________________________________________

AZBESTNI ODPADKI – Ozavescen.si

ODVOZ AZBESTNIH ODPADKOV

Odvoz azbestne kritine

Vloga za odvoz, oddajo in deponiranje odpadne azbestne kritine

Pravilno ravnanje z azbestom - Civis