O nas

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

PREDSTAVITEV JP KOMUNALA ILIRSKA

Javno podjetje komunala Ilirska Bistrica d.o.o. je javno podjetje in opravlja komunalno dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica. Organizacija in delovanje podjetja je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS št. 38/2010). Edini ustanovitelj podjetja je Občina Ilirska Bistrica. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.

Javno podjetje je ustanovljeno za opravljanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
-OSKRBA S PITNO VODO
-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
-OSKRBA INDUSTRIJSKIH PORABNIKOV Z VODO TER OSKRBA NASELJI S POŽARNO VODO V JAVNI RABI
-ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
-POGREBNE DEJAVNOSTI
-SEJMIŠČNE DEJAVNOSTI

https://www.google.si/maps/place/Pre%C5%A1ernova+ulica+7,+6250+Ilirska+Bistrica/@45.5663583,14.2416486,16.74z/data=!4m5!3m4!1s0x4764b4c0e9e7b30d:0x611a9657f47cbccb!8m2!3d45.5660463!4d14.243977

KRATKA ZGODOVINA PODJETJA

KRATKA ZGODOVINA PODJETJA